PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechny fotografie a informace jsou chráněny autorským zákonem. Neoprávněné užití fotografií nebo jakékoliv části textu znamená porušení autorských práv dle § 12 odst. 4 z.č. 121/2000 Sb. Autorského zákona a jedná se o trestný čin. Přístupem na stránky Hlavacz.Com, Lightsystem.cz, Born2Dance.cz, Foto-Lukas.com a Security-Alarms.cz/Criminals-online.com (dále jen web) souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že Vám není dovoleno používat tyto internetové stránky. Obsahy výše uvedených stránek jsou chráněny autorským zákonem. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu majitele stránek nebo domény je zakázáno, leda, že je v souladu s následujícími podmínkami. Web Vám dává souhlas k prohlížení stránek na Vašem počítači nebo tisknutí kopií výňatků z těchto stránek pouze pro Vaši osobní potřebu a ne pro další rozšiřování bez písemného souhlasu společnosti Jozef Hlaváč. Jednotlivé dokumenty na našich výše uvedených stránkách mohou být podrobeny dalším podmínkám uvedenými v těchto dokumentech. Používání těchto internetových stránek a jejich obsahu, je povoleno k osobnímu, neobchodnímu použití. Použití tiskových zpráv a dalších dokumentů označených za veřejné je dovoleno ve veřejném styku pokud je uveden pramen těchto informací. Tyto internetové stránky a jejich obsah jsou Vám poskytovány pro Vaši potřebu. Obsahy stránek výše uvedených jsou poskytnuty na základě "tak jak jsou" a "jak jsou přístupné". Společnost Jozef Hlaváč neposkytuje záruku, že její Web stránky budou nepřerušené nebo bez závad. Společnost Jozef Hlaváč si vyhrazuje právo kontrolovat stránky nebo kdykoliv k nim odejmout přístup.

ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÁ NEBO IMPLIKOVANÁ, VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRÁVA NEBO NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁVA NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NENÍ POSKYTOVÁNA VE VZTAHU K DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK. NEJSME ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU NA VÝDĚLKU NEBO ZA PŘERUŠENÍ OBCHODOVÁNÍ V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ TÉTO SLUŽBY, I KDYŽ SPOLEČNOSTÍ JOZEF HLAVÁČ BYLA OZNÁMENA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD. NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, PROTO JE MOŽNÉ, ŽE NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEBO VÝJIMEK SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST WEBU SE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OMEZUJE NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH OMEZENÍ DOVOLENÝ ZÁKONEM.

Pro Vaši snadnou přístupnost může společnost Jozef Hlaváč zahrnout spojení na další internetové stránky na internetu, které jsou vlastněny nebo provozovány třetími stranami. Spojením s těmito internetovými stránkami třetích stran posoudíte a odsouhlasíte pravidla jejich použití před jejich uplatněním. Také odsouhlasíte, že společnost Jozef Hlaváč nemá kontrolu nad obsahem těchto internetových stránek a nemůže na sebe vzít žádnou zodpovědnost za materiál vytvořený nebo uveřejněný na těchto internetových stránkách třetích stran. Dále, spojení s jinými internetovými stránkami než výčet v prvním odstavci neznamená, že tyto Internetové stránky schvalujeme nebo schvalujeme výrobky nebo služby uváděné na takovýchto internetových stránkách třetí strany. Odesláním materiálu jakémukoliv z našich serverů, například, e-mailem nebo prostřednictvím formulářů Web stránek souhlasíte, že (a) materiál nebude obsahovat žádné věci, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění; (b) použijete rozumné úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících nebo destruktivních mechanismů před odesláním jakéhokoliv materiálu; (c) vlastníte materiál nebo máte neomezené právo ho poskytnout společnosti Jozef Hlaváč a tím může uveřejnit materiál zdarma, popř. materiál nebo jakékoliv v něm popsané pojetí může začlenit do svých produktů bez vystavení se jakéhokoliv rizika odpovědnosti nebo závazků; (d) souhlasíte, že společnost Jozef Hlaváč může volně a neomezeně nakládat s Vámi odeslaným materiálem a souhlasíte odškodnit společnost Jozef Hlaváč pokud jakákoliv třetí strana podnikne kroky proti naší společnosti v souvislosti s materiálem, který jste odeslali. Naše společnost nekontroluje a nemůže kontrolovat obsah odeslaný uživateli na své internetové stránky a není zodpovědná za tento obsah. Společnost Jozef Hlaváč může kdykoliv dle svého uvážení odstranit jakýkoliv obsah odeslaný uživatelem. Jiné výrobky a názvy společností zde uveřejněné mohou být ochranné známky nebo obchodní názvy jejich příslušných majitelů. Váš přístup na tyto internetové stránky nebude implicitně vykládán jako udělení překážky uplatnění žalobního nebo jiného nároku, jakékoliv licence nebo práva použít jakoukoliv známku, která se objeví na internetových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společností Jozef Hlaváč ,nebo třetí strany, která je jejich majitelem.

Copyright © Hlavacz.Com 2014. Všechna práva vyhrazena.